Řád školní družiny

 1. Provozní doba školní družiny (dále ŠD) :
  6.00 -  8.00 hod.    ranní provoz - děti jsou sloučeny  do jednoho oddělení
  8.00-8.45    - dělená hodina                                                                                                11.40 - 15.00 hod.    odpolední provoz
  15.00 - 16.00 hod.    děti jsou sloučeny do jednoho oddělení
  14.00 - 16.00 hod.    probíhají kroužky provozované v rámci ŠD
 2. Oddělení ŠD ke své činnosti využívají především herny. K zájmovým a rekreačním činnostem slouží tělocvičny, zrcadlový sál, keramická a výtvarná dílna a školní hřiště.
 3. Do ŠD jsou přijímány děti na základě řádně vyplněných zápisních lístků. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy.  Odhlášení dítěte ze ŠD proběhne písemně na žádost rodičů. Dítě může být ze ŠD vyloučeno, jestliže hrubě a opakovaně narušuje kázeň v oddělení nedodržuje řád ŠD.
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví vychází z obecných požadavků. Vychovatelka zodpovídá a bezpečnost 28 žáků / kapacita jednoho oddělení družiny / při standardních činnostech v herně nebo při činnostech venku.
 5. Příspěvek na ŠD činí 150,- Kč na měsíc. Platí se dvěma splátkami, a to 1. poslední dva pracovní dny v září a 2. poslední dva pracovní dny v únoru a je využit na zakoupení hraček, her, výtvarného materiálu, sportovních  potřeb a dalších pomůcek k zajištění činnosti každého oddělení ŠD.
 6. Obědy se platí u vedoucí školní jídelny předem. Na začátku školního roku si děti zakoupí kartu, která zůstává v oddělení ŠD. V případě onemocnění dítěte odhlásí obědy rodiče. Dítě, které navštěvuje ŠD je povinno se stravovat ve školní jídelně.
 7. Organizace ŠD
  • Do ranní ŠD přicházejí děti v době od 6.00 do 7.20 hod.
  • V 7.40 vychovatelka převádí děti na vyučování. Do školní družiny po skončení vyučování v 11.40 a 12.35  přivádějí děti učitelky. Z družiny odcházejí děti podle pokynů rodičů na přihlášce, buď po obědě do 13.00 nebo v 15.00, či do 16.00hod.
  • Pokud dítě odchází jinak, musí mít omluvenku s datem, větou o přebrání zodpovědnosti a podpisem rodičů.Na telefonické vzkazy a maily není brán zřetel.
 8. Po dobu pobytu v ŠD se děti účastní výchovného programu a nesmí jej zbytečně narušovat. Během  činnosti poslouchají pokyny vychovatelky, neohrožují bezpečnost svou ani jiných žáků.
 9. Pitný režim
  Žák má vlastní láhev, do které kdykoliv dostane ovocnou šťávu.Pití si žáci nosí ssebou na všechny činnosti organizované ŠD.
 10. O prázdninách není ŠD v provozu.
 11. ŠD organizuje zájmové kroužky. Do kroužku je dítě přihlášeno zvláštní přihláškou a hradí náklady na materiál a pomůcky.
 12. Na začátku školního roku si dětí přinesou ručník, vhodné oblečení pro pracovní a pohybové činnosti a na pobyt venku - vše v tašce. Všechny věci musí být podepsané! Převlečení si žáci ukládají na věšáky na chodbě a aktovky do přihrádek v herně. Případné ztráty je nutno ohlásit okamžitě vychovatelce.
 13. Pokud dítě v ŠD něco úmyslně zničí nebo poškodí, jsou rodiče povinni škodu nahradit nebo poškozenou věc na vlastní náklady opravit.
 14. Nedoporučujeme do ŠD nosit cenné věci. Zakázány jsou nebezpečné předměty. Vychovatelky rovněž nezodpovídají za hry, hračky a věci, které si děti přinesou z domova.
 15. Mezi povinnosti rodičů patří včas zaplatit příspěvek na ŠD a dodržovat časy, ve kterých vyzvedávají své děti ze školní družiny a kroužků.
 16. Přejeme dětem příjemný pobyt ve školní družině a mnoho pěkných zážitků během celého školního roku.

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

19.06.2020 - Organizace výuky od 22. 6. 2020 a vydávání vysvědčení
09.06.2020 - Hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
08.06.2020 - Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd a VI. tříd
04.06.2020 - Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020
02.06.2020 - Zájezdy do Anglie ve školním roce 2019/2020

 

Novinky

#SpoluNaStartu
02.06.2020
Kalendář závodů dráha 2020
19.05.2020

 

ZŠ Pasířská