Menu
ZŠ Pasířská

Důležité události naší školy:

 • 7. 6. 2024, 15 - 18 hodin, sportovní areál ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Volby do školské rady pro období 2023-2026

volby: 12. 9. 2023 (při třídních schůzkách)
- pro zákonné zástupce žáků 1. stupně od 16.00 hodin
- pro zákonné zástupce žáků 2. stupeň od 16.30 hodin
- pro pedagogické pracovníky v 7.45 hodin ve sborovně

podání návrhů - kandidatur: do 4. 9. 2023 do 12.00 hodin

Ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby do školských rad základních škol vydaného Radou města Jablonec nad Nisou v souladu s § odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                                                                  vyhlašuje 

         volby členů do školské rady za pedagogické pracovníky a oprávněné osoby.

Ředitelka školy jmenuje volební komisi ve složení:

předseda: Mgr. Jitka Šťovíčková

členové: Mgr. Marie Hoskovcová, Mgr. Daniela Janáčková, Bc. Michaela Lisá

Volební komise oznamuje konání voleb do školské rady na úterý 12. září 2023 a vyzývá k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.


Složení školské rady (celkem 6 členů):

 • 2 členy ze zákonných zástupců nezletilých žáků
 • 2 členy pedagogičtí pracovníci
 • 2 členy jmenuje zřizovatel

Členy školské rady za oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků) volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Členy za pedagogické pracovníky volí pedagogičtí pracovníci školy. 


Nominace kandidátů

 1. Kandidátem na voleného člena školské rady může být pedagog (pedagogický pracovník školy, který je zaměstnancem školy) a oprávněná osoba (zákonný zástupce nezletilého žáka).
 2. Kandidáta do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále "navrhovatel". Navrhovatel může navrhovat více kandidátů, může být sám kandidátem. Návrhy kandidátů se podávají nejpozději do 4. 9. 2023 do 12 hodin. Návrhy kandidátů lze podat v sekretariátu školy, poté budou předány volební komisi. Formulář návrhu kandidáta naleznete v příloze. Součástí návrhu je jeho vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popř. že tyto překážky pominou ke dni voleb.
 3. Volební komise zveřejní listiny kandidátů dne 5. 9. 2023 v listinné podobě na veřejně přístupných místech ve škole a na webových stránkách školy

Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 12. 9. 2023

 • pro zákonné zástupce žáků 1. stupně v čase 16.00 hodin
 • pro zákonné zástupce žáků 2. stupně v čase 16.30 hodin 
 • pro pedagogické pracovníky v 7.45 hodin

Hlasovací lístek obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů na třídních schůzkách, pedagogičtí pracovníci obdrží hlasovací lístky ve sborovně před hlasováním.


Průběh voleb:

 1. Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogičtí pracovníci tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.
 2. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, s výjimkou zastoupení nezletilých žáků. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. občanským průkazem, cestovním pasem apod.
 3. Za jednoho nezletilého žáka může volit pouze jeden ze dvou jeho zákonných zástupců, tzn. odvolil-li jeden zákonný zástupce žáka, nemá druhý zákonný zástupce právo volit.
 4. Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování. 
 5. Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů,  který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina, tj. dva kandidáti), na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátů,  který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina, tj. dva kandidáti). 

      Hlasovací lístek je neplatný, pokud:

 • je označen vyšší počet kandidátů než povolený počet, tj. dva kandidáti
 • je hlasovací lístek neupraven , tj. není označen žádný z kandidátů
 • je hlasovací lístek přetržený (jiné poškození hlasovacího lístku, pokud jsou údaje čitelné, nemá vliv na jeho platnost)

Návrh kandidatury.doc (30 kB)

Návrh kandidatury.pdf (124.83 kB)

Přílohy

Návrh kandidatury a souhlas s kandidaturou

Návrh kandidatury.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB

Návrh kandidatury a souhlas s kandidaturou

Návrh kandidatury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,83 kB
Datum vložení: 24. 8. 2023 13:40
Datum poslední aktualizace: 25. 8. 2023 13:03
Autor: Mgr. Jitka Šťovíčková

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

projekty