Menu
ZŠ Pasířská
Naše motto
Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel...

Kapacita školní družiny: 136 žáků

Provozní doba: 6.00-16.00 hodin

Cena: 750,- Kč za pololetí

Vedoucí školní družiny: Alena Škodová

______________________________________________________________________________

Žáci jsou do školní družiny přijímaní dle směrnice Kritéria přijetí do školní družiny.

Zákonní zastupci jsou povinni seznámit se s vnitřním řádem školní družiny. Seznámení stvrzují svým podpisem na zápisním lístku do školní družiny.

 

Základní informace

Přihlášení do školní družiny

  • Termín: 1. 9. daného školního roku do 16.00 hodin
  • Vyplnění zápisního lístku
  • Kritéria přijetí: viz směrnice Kritéria pro přijetí do školní družiny

 

Organizační pokyny

Příchod do ranní družiny: 6.00 – 7.20 hodin

Odchod ze školní družiny:          

  • do 13.30 hodin
  • po 15.00 hodin

Pokud žák odchází ze školní družiny v jiný čas než je uvedený v zápisním lístku, je třeba o tomto vyrozumět vychovatelku, a to s uvedením jména a příjmení žáka, datem a časem odchodu žáka ze školní družiny, doprovázející osoby či bez doprovodu a podpisem zákonného zástupce.

 

Vybavení

  • přezůvky
  • oblečení a obuv na ven
  • papírové kapesníky (1 balení), šťáva – odevzdat na začátku pololetí

 

Odhlášení ze školní družiny

Pro odhlášení ze školní družiny použijte k tomu určený formulář. Zvýšenou pozornost věnujte číslu účtu, kam má být případný přeplatek za školní družinu poukázán.

 

 

projekty